Phụ Huynh Lớp Đọc Sách 365 Level 02 - K04

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Phụ Huynh Lớp Đọc Sách 365 Level 02 - K04

Chị Nguyễn Thị Lan

 • Chị Nguyễn Thị Lan
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Đặng Minh Huệ - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 113
 • Thời gian đọc: 940 phút
 • Số kim cương: 113 img
Chị Phan Thị Hạnh

 • Chị Phan Thị Hạnh
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Diệu Anh - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 110
 • Thời gian đọc: 905 phút
 • Số kim cương: 110 img
Chị Đỗ Thị Tuyết -

 • Chị Đỗ Thị Tuyết -
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Phùng Đỗ Ngân Khánh - Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 111
 • Thời gian đọc: 841 phút
 • Số kim cương: 111 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Phụ Huynh Lớp Đọc Sách 365 Level 02 - K04

Chị Nguyễn Thị Liêm

 • Chị Nguyễn Thị Liêm
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Trà My - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 89
 • Thời gian đọc: 745 phút
 • Số kim cương: 89 img
Chị Vũ Thị Thuy

 • Chị Vũ Thị Thuy
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Đoàn Duy Bình, Đoàn Minh Giang - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 78
 • Thời gian đọc: 693 phút
 • Số kim cương: 78 img
Chị Nguyễn Thị Oanh

 • Chị Nguyễn Thị Oanh
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Trương Xuân Bách - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 71
 • Thời gian đọc: 652 phút
 • Số kim cương: 71 img
Chị Lê Thị Huê

 • Chị Lê Thị Huê
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Lê Tiểu Vũ - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 61
 • Thời gian đọc: 495 phút
 • Số kim cương: 61 img

Danh sách Phụ Huynh Lớp Đọc Sách 365 Level 02 - K04

Chị Chu Thị Thu Thảo

 • Chị Chu Thị Thu Thảo
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Nhật Quang - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 30
 • Thời gian đọc: 259 phút
 • Số kim cương: 35 img
Chị Tạ Thị Kiều Trang

 • Chị Tạ Thị Kiều Trang
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Anh Tú - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 23
 • Thời gian đọc: 247 phút
 • Số kim cương: 23 img
Chị Lê Thị Huê

 • Chị Lê Thị Huê
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Lê Tiểu Vũ - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 61
 • Thời gian đọc: 495 phút
 • Số kim cương: 61 img
Chị Phan Thị Hạnh

 • Chị Phan Thị Hạnh
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Diệu Anh - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 110
 • Thời gian đọc: 905 phút
 • Số kim cương: 110 img
Chị Nguyễn Thị Liêm

 • Chị Nguyễn Thị Liêm
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Trà My - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 89
 • Thời gian đọc: 745 phút
 • Số kim cương: 89 img
Chị Vũ Thị Thuy

 • Chị Vũ Thị Thuy
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Đoàn Duy Bình, Đoàn Minh Giang - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 78
 • Thời gian đọc: 693 phút
 • Số kim cương: 78 img
Chị Nguyễn Thị Oanh

 • Chị Nguyễn Thị Oanh
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Trương Xuân Bách - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 71
 • Thời gian đọc: 652 phút
 • Số kim cương: 71 img
Chị Tạ Thị Hoa

 • Chị Tạ Thị Hoa
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Tạ Minh Nhật - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 20
 • Thời gian đọc: 109 phút
 • Số kim cương: 21 img
Chị Nguyễn Thị Lan

 • Chị Nguyễn Thị Lan
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Đặng Minh Huệ - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 113
 • Thời gian đọc: 940 phút
 • Số kim cương: 113 img
Chị Đỗ Thị Tuyết -

 • Chị Đỗ Thị Tuyết -
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Phùng Đỗ Ngân Khánh - Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 111
 • Thời gian đọc: 841 phút
 • Số kim cương: 111 img
zalo Messenger