Lớp đọc sách 365 level 01 K04

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K04

Trần Minh Quân

 • Trần Minh Quân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 111
 • Thời gian đọc: 2695 phút
 • Số kim cương: 708 img
Đoàn Phương Anh

 • Đoàn Phương Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 109
 • Thời gian đọc: 2239 phút
 • Số kim cương: 59 img
Trần Minh Đức

 • Trần Minh Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 90
 • Thời gian đọc: 1911 phút
 • Số kim cương: 0 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K04

Nguyễn Thị Quỳnh Thư

 • Nguyễn Thị Quỳnh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 135
 • Thời gian đọc: 1327 phút
 • Số kim cương: 288 img
Phạm Phúc Bình

 • Phạm Phúc Bình
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 118
 • Thời gian đọc: 1303 phút
 • Số kim cương: 586 img
Giáp Thị Minh Hằng

 • Giáp Thị Minh Hằng
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 83
 • Thời gian đọc: 1090 phút
 • Số kim cương: 480 img
Lê Tú Quyên

 • Lê Tú Quyên
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 64
 • Thời gian đọc: 682 phút
 • Số kim cương: 232 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K04

Nguyễn Trà My

 • Nguyễn Trà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 76
 • Thời gian đọc: 392 phút
 • Số kim cương: 52 img
Nguyễn Văn Tuấn Tú

 • Nguyễn Văn Tuấn Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 95
 • Thời gian đọc: 459 phút
 • Số kim cương: 271 img
Nguyễn Trung Quốc

 • Nguyễn Trung Quốc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 107
 • Thời gian đọc: 253 phút
 • Số kim cương: 172 img
Nguyễn Trung Duy

 • Nguyễn Trung Duy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 77
 • Thời gian đọc: 224 phút
 • Số kim cương: 157 img
Phạm Phúc Bình

 • Phạm Phúc Bình
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 118
 • Thời gian đọc: 1303 phút
 • Số kim cương: 586 img
Trần Minh Quân

 • Trần Minh Quân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 111
 • Thời gian đọc: 2695 phút
 • Số kim cương: 708 img
Trần Minh Đức

 • Trần Minh Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 90
 • Thời gian đọc: 1911 phút
 • Số kim cương: 0 img
Nguyễn Tiến Minh

 • Nguyễn Tiến Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 14
 • Thời gian đọc: 22 phút
 • Số kim cương: 11 img
Nguyễn Tiến Đức

 • Nguyễn Tiến Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 143
 • Thời gian đọc: 549 phút
 • Số kim cương: 449 img
Đoàn Phương Anh

 • Đoàn Phương Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 109
 • Thời gian đọc: 2239 phút
 • Số kim cương: 59 img
Nguyễn Thị Quỳnh Thư

 • Nguyễn Thị Quỳnh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 135
 • Thời gian đọc: 1327 phút
 • Số kim cương: 288 img
Lê Công Khôi

 • Lê Công Khôi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K04 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 60
 • Thời gian đọc: 412 phút
 • Số kim cương: 142 img
Lê Tú Quyên

 • Lê Tú Quyên
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 64
 • Thời gian đọc: 682 phút
 • Số kim cương: 232 img
Trương Việt Anh

 • Trương Việt Anh
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 45
 • Thời gian đọc: 289 phút
 • Số kim cương: 185 img
Giáp Thị Minh Hằng

 • Giáp Thị Minh Hằng
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 83
 • Thời gian đọc: 1090 phút
 • Số kim cương: 480 img
zalo Messenger