Lớp đọc sách 365 level 01 K08

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K08

Phùng Đỗ Ngân Khánh

 • Phùng Đỗ Ngân Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 186
 • Thời gian đọc: 3281 phút
 • Số kim cương: 1430 img
Trương Xuân Bách

 • Trương Xuân Bách
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 74
 • Thời gian đọc: 2827 phút
 • Số kim cương: 836 img
Lê Tiểu Vũ

 • Lê Tiểu Vũ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 152
 • Thời gian đọc: 1515 phút
 • Số kim cương: 572 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K08

Đoàn Minh Giang

 • Đoàn Minh Giang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 145
 • Thời gian đọc: 1289 phút
 • Số kim cương: 679 img
Đoàn Duy Bình

 • Đoàn Duy Bình
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 123
 • Thời gian đọc: 840 phút
 • Số kim cương: 558 img
Nguyễn Anh Tú

 • Nguyễn Anh Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 113
 • Thời gian đọc: 565 phút
 • Số kim cương: 316 img
Nguyễn Minh Khôi

 • Nguyễn Minh Khôi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 133
 • Thời gian đọc: 392 phút
 • Số kim cương: 388 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K08

Trần Đình Khoa

 • Trần Đình Khoa
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 71
 • Thời gian đọc: 354 phút
 • Số kim cương: 231 img
Lê Tiểu Vũ

 • Lê Tiểu Vũ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 152
 • Thời gian đọc: 1515 phút
 • Số kim cương: 572 img
Nguyễn Anh Tú

 • Nguyễn Anh Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 113
 • Thời gian đọc: 565 phút
 • Số kim cương: 316 img
Nguyễn Minh Khôi

 • Nguyễn Minh Khôi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 133
 • Thời gian đọc: 392 phút
 • Số kim cương: 388 img
Trương Xuân Bách

 • Trương Xuân Bách
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 74
 • Thời gian đọc: 2827 phút
 • Số kim cương: 836 img
Đoàn Minh Giang

 • Đoàn Minh Giang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 145
 • Thời gian đọc: 1289 phút
 • Số kim cương: 679 img
Đoàn Duy Bình

 • Đoàn Duy Bình
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 123
 • Thời gian đọc: 840 phút
 • Số kim cương: 558 img
Phùng Đỗ Ngân Khánh

 • Phùng Đỗ Ngân Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K08 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 186
 • Thời gian đọc: 3281 phút
 • Số kim cương: 1430 img
zalo Messenger