Lớp đọc sách 365 level 01 K09

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K09

Đặng Minh Huệ

 • Đặng Minh Huệ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 144
 • Thời gian đọc: 1672 phút
 • Số kim cương: 967 img
Nguyễn Nhật Quang

 • Nguyễn Nhật Quang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 102
 • Thời gian đọc: 1445 phút
 • Số kim cương: 674 img
Nguyễn Diệu Anh

 • Nguyễn Diệu Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 146
 • Thời gian đọc: 1260 phút
 • Số kim cương: 950 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K09

Đỗ Quốc Đức

 • Đỗ Quốc Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 56
 • Thời gian đọc: 915 phút
 • Số kim cương: 337 img
Phạm Huyền Trang

 • Phạm Huyền Trang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 85
 • Thời gian đọc: 583 phút
 • Số kim cương: 249 img
Nguyễn Trà My

 • Nguyễn Trà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 101
 • Thời gian đọc: 573 phút
 • Số kim cương: 353 img
Tạ Minh Nhật

 • Tạ Minh Nhật
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 76
 • Thời gian đọc: 514 phút
 • Số kim cương: 248 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K09

Phạm Huyền Trang

 • Phạm Huyền Trang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 85
 • Thời gian đọc: 583 phút
 • Số kim cương: 249 img
Nguyễn Nhật Quang

 • Nguyễn Nhật Quang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 102
 • Thời gian đọc: 1445 phút
 • Số kim cương: 674 img
Đỗ Quốc Đức

 • Đỗ Quốc Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 56
 • Thời gian đọc: 915 phút
 • Số kim cương: 337 img
Nguyễn Thanh Thảo

 • Nguyễn Thanh Thảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 82
 • Thời gian đọc: 439 phút
 • Số kim cương: 104 img
Tạ Thị Thu Diệp

 • Tạ Thị Thu Diệp
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 84
 • Thời gian đọc: 391 phút
 • Số kim cương: 264 img
Tạ Minh Nhật

 • Tạ Minh Nhật
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 76
 • Thời gian đọc: 514 phút
 • Số kim cương: 248 img
Hoàng Duy Khánh

 • Hoàng Duy Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 61
 • Thời gian đọc: 470 phút
 • Số kim cương: 306 img
Đặng Minh Huệ

 • Đặng Minh Huệ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 144
 • Thời gian đọc: 1672 phút
 • Số kim cương: 967 img
Nguyễn Diệu Anh

 • Nguyễn Diệu Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 146
 • Thời gian đọc: 1260 phút
 • Số kim cương: 950 img
Nguyễn Trà My

 • Nguyễn Trà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K09 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 101
 • Thời gian đọc: 573 phút
 • Số kim cương: 353 img
zalo Messenger