Lớp đọc sách 365 level 02 K05

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 02 K05

Phạm Minh Phương

 • Phạm Minh Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 212
 • Thời gian đọc: 2012 phút
 • Số kim cương: 1740 img
Vũ Thị Thúy Hạnh

 • Vũ Thị Thúy Hạnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 155
 • Thời gian đọc: 1722 phút
 • Số kim cương: 549 img
Nguyễn Phương Thảo

 • Nguyễn Phương Thảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 209
 • Thời gian đọc: 1317 phút
 • Số kim cương: 652 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 02 K05

Phùng Nguyên Bảo

 • Phùng Nguyên Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 141
 • Thời gian đọc: 1257 phút
 • Số kim cương: 261 img
Trần Cẩm Tú

 • Trần Cẩm Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 165
 • Thời gian đọc: 982 phút
 • Số kim cương: 707 img
Nguyễn Thành Long

 • Nguyễn Thành Long
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 205
 • Thời gian đọc: 937 phút
 • Số kim cương: 549 img
Nguyễn Đức Minh

 • Nguyễn Đức Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 178
 • Thời gian đọc: 872 phút
 • Số kim cương: 625 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 02 K05

Nguyễn Đức Minh

 • Nguyễn Đức Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 178
 • Thời gian đọc: 872 phút
 • Số kim cương: 625 img
Trần Cẩm Tú

 • Trần Cẩm Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 165
 • Thời gian đọc: 982 phút
 • Số kim cương: 707 img
Nguyễn Trung Kiên

 • Nguyễn Trung Kiên
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 88
 • Thời gian đọc: 463 phút
 • Số kim cương: 291 img
Phạm Minh Phương

 • Phạm Minh Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 212
 • Thời gian đọc: 2012 phút
 • Số kim cương: 1740 img
Nguyễn Ngọc Bảo An

 • Nguyễn Ngọc Bảo An
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 104
 • Thời gian đọc: 785 phút
 • Số kim cương: 188 img
Vũ Thị Thúy Hạnh

 • Vũ Thị Thúy Hạnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 155
 • Thời gian đọc: 1722 phút
 • Số kim cương: 549 img
Phùng Nguyên Bảo

 • Phùng Nguyên Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 141
 • Thời gian đọc: 1257 phút
 • Số kim cương: 261 img
Nguyễn Phương Thảo

 • Nguyễn Phương Thảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 209
 • Thời gian đọc: 1317 phút
 • Số kim cương: 652 img
Nguyễn Thành Long

 • Nguyễn Thành Long
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 205
 • Thời gian đọc: 937 phút
 • Số kim cương: 549 img
zalo Messenger