Lớp đọc sách 365 Level 02 k01

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 Level 02 k01

Trần Hà Phong

 • Trần Hà Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 559
 • Thời gian đọc: 11093 phút
 • Số kim cương: 757 img
Vũ Minh Khang

 • Vũ Minh Khang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 562
 • Thời gian đọc: 9344 phút
 • Số kim cương: 1964 img
Lường Khôi Nguyên

 • Lường Khôi Nguyên
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 432
 • Thời gian đọc: 9189 phút
 • Số kim cương: 715 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 Level 02 k01

Trần Tùng Lâm

 • Trần Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 425
 • Thời gian đọc: 7278 phút
 • Số kim cương: 1079 img
Nguyễn Gia Khánh

 • Nguyễn Gia Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 476
 • Thời gian đọc: 5845 phút
 • Số kim cương: 536 img
Phùng Gia Minh

 • Phùng Gia Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 382
 • Thời gian đọc: 4726 phút
 • Số kim cương: 371 img
Phùng Mai Trang

 • Phùng Mai Trang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 169
 • Thời gian đọc: 3739 phút
 • Số kim cương: 186 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 Level 02 k01

Nguyễn Trà My

 • Nguyễn Trà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 163
 • Thời gian đọc: 775 phút
 • Số kim cương: 162 img
Nguyễn Lâm Hân

 • Nguyễn Lâm Hân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 449
 • Thời gian đọc: 2493 phút
 • Số kim cương: 322 img
Vũ Minh Khang

 • Vũ Minh Khang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 562
 • Thời gian đọc: 9344 phút
 • Số kim cương: 1964 img
Trần Hoàng Ánh Dương

 • Trần Hoàng Ánh Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 64
 • Thời gian đọc: 675 phút
 • Số kim cương: 115 img
Lê Tú Quyên

 • Lê Tú Quyên
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 82
 • Thời gian đọc: 857 phút
 • Số kim cương: 278 img
Lê Công Khôi

 • Lê Công Khôi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 61
 • Thời gian đọc: 433 phút
 • Số kim cương: 167 img
Nguyễn Thị Quỳnh Thư

 • Nguyễn Thị Quỳnh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 239
 • Thời gian đọc: 2032 phút
 • Số kim cương: 171 img
Nguyễn Tiến Đức

 • Nguyễn Tiến Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 219
 • Thời gian đọc: 958 phút
 • Số kim cương: 712 img
Phạm Phúc Bình

 • Phạm Phúc Bình
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 195
 • Thời gian đọc: 1683 phút
 • Số kim cương: 124 img
Nguyễn Trung Duy

 • Nguyễn Trung Duy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 143
 • Thời gian đọc: 506 phút
 • Số kim cương: 263 img
Nguyễn Trung Quốc

 • Nguyễn Trung Quốc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 167
 • Thời gian đọc: 489 phút
 • Số kim cương: 224 img
Nguyễn Văn Tuấn Tú

 • Nguyễn Văn Tuấn Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 337
 • Thời gian đọc: 783 phút
 • Số kim cương: 334 img
Nguyễn Thành Đông

 • Nguyễn Thành Đông
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 259
 • Thời gian đọc: 2649 phút
 • Số kim cương: 373 img
Nguyễn Anh Quân

 • Nguyễn Anh Quân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 367
 • Thời gian đọc: 2384 phút
 • Số kim cương: 703 img
Phùng Mai Trang

 • Phùng Mai Trang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 169
 • Thời gian đọc: 3739 phút
 • Số kim cương: 186 img
Nguyễn Gia Khánh

 • Nguyễn Gia Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 476
 • Thời gian đọc: 5845 phút
 • Số kim cương: 536 img
Nguyễn Văn Thịnh

 • Nguyễn Văn Thịnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 520
 • Thời gian đọc: 2562 phút
 • Số kim cương: 103 img
Trần Tùng Lâm

 • Trần Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 425
 • Thời gian đọc: 7278 phút
 • Số kim cương: 1079 img
Trần Hà Phong

 • Trần Hà Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 559
 • Thời gian đọc: 11093 phút
 • Số kim cương: 757 img
Lường Khôi Nguyên

 • Lường Khôi Nguyên
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 432
 • Thời gian đọc: 9189 phút
 • Số kim cương: 715 img
Phùng Gia Minh

 • Phùng Gia Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 382
 • Thời gian đọc: 4726 phút
 • Số kim cương: 371 img
zalo Messenger