Lớp Đọc sách 365 TN03

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp Đọc sách 365 TN03

Đỗ Quốc An

 • Đỗ Quốc An
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 10
 • Thời gian đọc: 109 phút
 • Số kim cương: 50 img
Lê Duy Hưng

 • Lê Duy Hưng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 12
 • Thời gian đọc: 69 phút
 • Số kim cương: 80 img
Nguyễn Minh Khuê

 • Nguyễn Minh Khuê
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 59 phút
 • Số kim cương: 66 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp Đọc sách 365 TN03

Nguyễn Thị Minh Thư

 • Nguyễn Thị Minh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 8
 • Thời gian đọc: 59 phút
 • Số kim cương: 43 img
Trần Nhã Phương

 • Trần Nhã Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 51 phút
 • Số kim cương: 49 img
Đinh Ngọc Dũng

 • Đinh Ngọc Dũng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 12
 • Thời gian đọc: 51 phút
 • Số kim cương: 42 img
Nguyễn Trọng Nhật Minh

 • Nguyễn Trọng Nhật Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 7
 • Thời gian đọc: 21 phút
 • Số kim cương: 26 img

Danh sách Lớp Đọc sách 365 TN03

Lê Duy Hưng

 • Lê Duy Hưng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 12
 • Thời gian đọc: 69 phút
 • Số kim cương: 80 img
Trần Nhã Phương

 • Trần Nhã Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 51 phút
 • Số kim cương: 49 img
Nguyễn Trọng Nhật Minh

 • Nguyễn Trọng Nhật Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 7
 • Thời gian đọc: 21 phút
 • Số kim cương: 26 img
Lê Anh Vũ

 • Lê Anh Vũ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 2
 • Thời gian đọc: 9 phút
 • Số kim cương: 7 img
Đỗ Quốc An

 • Đỗ Quốc An
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 10
 • Thời gian đọc: 109 phút
 • Số kim cương: 50 img
Nguyễn Thị Minh Thư

 • Nguyễn Thị Minh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 8
 • Thời gian đọc: 59 phút
 • Số kim cương: 43 img
Nguyễn Minh Khuê

 • Nguyễn Minh Khuê
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 59 phút
 • Số kim cương: 66 img
Lê Ngân Hà My

 • Lê Ngân Hà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN03
 • Số ngày đọc liên tiếp: 4
 • Thời gian đọc: 20 phút
 • Số kim cương: 17 img
Đinh Ngọc Dũng

 • Đinh Ngọc Dũng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 12
 • Thời gian đọc: 51 phút
 • Số kim cương: 42 img
Nguyễn Gia Kiệt

 • Nguyễn Gia Kiệt
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 0
 • Thời gian đọc: 0 phút
 • Số kim cương: 0 img
zalo Messenger