Lớp đọc sách 365 level 01 K16

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K16

Lê Xuân Khang

 • Lê Xuân Khang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K16
 • Số ngày đọc liên tiếp: 60
 • Thời gian đọc: 1034 phút
 • Số kim cương: 616 img
Nguyễn Chí Thành

 • Nguyễn Chí Thành
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K16
 • Số ngày đọc liên tiếp: 56
 • Thời gian đọc: 733 phút
 • Số kim cương: 298 img
Nguyễn Bá Bảo Lâm

 • Nguyễn Bá Bảo Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K16
 • Số ngày đọc liên tiếp: 37
 • Thời gian đọc: 341 phút
 • Số kim cương: 156 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K16

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

 • Nguyễn Thị Quỳnh Chi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K16
 • Số ngày đọc liên tiếp: 39
 • Thời gian đọc: 237 phút
 • Số kim cương: 145 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K16

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

 • Nguyễn Thị Quỳnh Chi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K16
 • Số ngày đọc liên tiếp: 39
 • Thời gian đọc: 237 phút
 • Số kim cương: 145 img
Lê Xuân Khang

 • Lê Xuân Khang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K16
 • Số ngày đọc liên tiếp: 60
 • Thời gian đọc: 1034 phút
 • Số kim cương: 616 img
Nguyễn Bá Bảo Lâm

 • Nguyễn Bá Bảo Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K16
 • Số ngày đọc liên tiếp: 37
 • Thời gian đọc: 341 phút
 • Số kim cương: 156 img
Nguyễn Chí Thành

 • Nguyễn Chí Thành
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K16
 • Số ngày đọc liên tiếp: 56
 • Thời gian đọc: 733 phút
 • Số kim cương: 298 img
zalo Messenger