Lớp đọc sách 365 level 01 K11

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K11

Vũ Thị Thúy Hạnh

 • Vũ Thị Thúy Hạnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 121
 • Thời gian đọc: 1418 phút
 • Số kim cương: 438 img
Nguyễn Gia Phát

 • Nguyễn Gia Phát
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 147
 • Thời gian đọc: 1244 phút
 • Số kim cương: 859 img
Nguyễn Phương Thảo

 • Nguyễn Phương Thảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 143
 • Thời gian đọc: 953 phút
 • Số kim cương: 409 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K11

Phùng Nguyên Bảo

 • Phùng Nguyên Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 94
 • Thời gian đọc: 874 phút
 • Số kim cương: 336 img
Phạm Quốc Bảo

 • Phạm Quốc Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 125
 • Thời gian đọc: 679 phút
 • Số kim cương: 6 img
Lê Minh Sang

 • Lê Minh Sang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 85
 • Thời gian đọc: 579 phút
 • Số kim cương: 399 img
Nguyễn Thành Long

 • Nguyễn Thành Long
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 140
 • Thời gian đọc: 555 phút
 • Số kim cương: 432 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K11

Lê Minh Sang

 • Lê Minh Sang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 85
 • Thời gian đọc: 579 phút
 • Số kim cương: 399 img
Đinh Ngọc Khánh

 • Đinh Ngọc Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 67
 • Thời gian đọc: 284 phút
 • Số kim cương: 266 img
Nguyễn Hạ Vy

 • Nguyễn Hạ Vy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 81
 • Thời gian đọc: 384 phút
 • Số kim cương: 2 img
Vũ Thị Thúy Hạnh

 • Vũ Thị Thúy Hạnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 121
 • Thời gian đọc: 1418 phút
 • Số kim cương: 438 img
Phạm Quốc Bảo

 • Phạm Quốc Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 125
 • Thời gian đọc: 679 phút
 • Số kim cương: 6 img
Nguyễn Phương Thảo

 • Nguyễn Phương Thảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 143
 • Thời gian đọc: 953 phút
 • Số kim cương: 409 img
Nguyễn Thành Long

 • Nguyễn Thành Long
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 140
 • Thời gian đọc: 555 phút
 • Số kim cương: 432 img
Nguyễn Gia Phát

 • Nguyễn Gia Phát
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 147
 • Thời gian đọc: 1244 phút
 • Số kim cương: 859 img
Phùng Nguyên Bảo

 • Phùng Nguyên Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 94
 • Thời gian đọc: 874 phút
 • Số kim cương: 336 img
zalo Messenger