Lớp đọc sách 365 level 01 K11

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K11

Vũ Thị Thúy Hạnh

 • Vũ Thị Thúy Hạnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 112
 • Thời gian đọc: 1328 phút
 • Số kim cương: 659 img
Nguyễn Gia Phát

 • Nguyễn Gia Phát
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 122
 • Thời gian đọc: 1066 phút
 • Số kim cương: 709 img
Nguyễn Phương Thảo

 • Nguyễn Phương Thảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 124
 • Thời gian đọc: 859 phút
 • Số kim cương: 619 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K11

Phùng Nguyên Bảo

 • Phùng Nguyên Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 87
 • Thời gian đọc: 817 phút
 • Số kim cương: 322 img
Phạm Quốc Bảo

 • Phạm Quốc Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 119
 • Thời gian đọc: 662 phút
 • Số kim cương: 402 img
Lê Minh Sang

 • Lê Minh Sang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 85
 • Thời gian đọc: 579 phút
 • Số kim cương: 399 img
Nguyễn Thành Long

 • Nguyễn Thành Long
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 120
 • Thời gian đọc: 473 phút
 • Số kim cương: 647 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K11

Lê Minh Sang

 • Lê Minh Sang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 85
 • Thời gian đọc: 579 phút
 • Số kim cương: 399 img
Đinh Ngọc Khánh

 • Đinh Ngọc Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 65
 • Thời gian đọc: 278 phút
 • Số kim cương: 262 img
Nguyễn Hạ Vy

 • Nguyễn Hạ Vy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 81
 • Thời gian đọc: 384 phút
 • Số kim cương: 374 img
Vũ Thị Thúy Hạnh

 • Vũ Thị Thúy Hạnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 112
 • Thời gian đọc: 1328 phút
 • Số kim cương: 659 img
Phạm Quốc Bảo

 • Phạm Quốc Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 119
 • Thời gian đọc: 662 phút
 • Số kim cương: 402 img
Nguyễn Phương Thảo

 • Nguyễn Phương Thảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 124
 • Thời gian đọc: 859 phút
 • Số kim cương: 619 img
Nguyễn Thành Long

 • Nguyễn Thành Long
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 120
 • Thời gian đọc: 473 phút
 • Số kim cương: 647 img
Nguyễn Gia Phát

 • Nguyễn Gia Phát
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 122
 • Thời gian đọc: 1066 phút
 • Số kim cương: 709 img
Phùng Nguyên Bảo

 • Phùng Nguyên Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K11 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 87
 • Thời gian đọc: 817 phút
 • Số kim cương: 322 img
zalo Messenger