Lớp Đọc sách 365 TN02

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp Đọc sách 365 TN02

Nguyễn Phương Dung

 • Nguyễn Phương Dung
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 19
 • Thời gian đọc: 436 phút
 • Số kim cương: 163 img
Nguyễn Hà Dương

 • Nguyễn Hà Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 302 phút
 • Số kim cương: 117 img
Đỗ Quỳnh Chi

 • Đỗ Quỳnh Chi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 16
 • Thời gian đọc: 231 phút
 • Số kim cương: 100 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp Đọc sách 365 TN02

Phùng Quang Hải

 • Phùng Quang Hải
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 9
 • Thời gian đọc: 149 phút
 • Số kim cương: 54 img
Vũ Khánh Chi

 • Vũ Khánh Chi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 12
 • Thời gian đọc: 115 phút
 • Số kim cương: 65 img
Trần Quang Phúc

 • Trần Quang Phúc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 11
 • Thời gian đọc: 59 phút
 • Số kim cương: 36 img
Đặng Khánh Ngọc

 • Đặng Khánh Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 10
 • Thời gian đọc: 52 phút
 • Số kim cương: 32 img

Danh sách Lớp Đọc sách 365 TN02

Phùng Quang Hải

 • Phùng Quang Hải
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 9
 • Thời gian đọc: 149 phút
 • Số kim cương: 54 img
Đặng Khánh Ngọc

 • Đặng Khánh Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 10
 • Thời gian đọc: 52 phút
 • Số kim cương: 32 img
Vũ Khánh Chi

 • Vũ Khánh Chi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 12
 • Thời gian đọc: 115 phút
 • Số kim cương: 65 img
Đỗ Quỳnh Chi

 • Đỗ Quỳnh Chi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 16
 • Thời gian đọc: 231 phút
 • Số kim cương: 100 img
Trần Quang Phúc

 • Trần Quang Phúc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 11
 • Thời gian đọc: 59 phút
 • Số kim cương: 36 img
Nguyễn Phương Dung

 • Nguyễn Phương Dung
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 19
 • Thời gian đọc: 436 phút
 • Số kim cương: 163 img
Nguyễn Hà Dương

 • Nguyễn Hà Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN02
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 302 phút
 • Số kim cương: 117 img
zalo Messenger