Lớp đọc sách 365 level 02 K04

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 02 K04

Phùng Đỗ Ngân Khánh

 • Phùng Đỗ Ngân Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 186
 • Thời gian đọc: 2853 phút
 • Số kim cương: 786 img
Đặng Minh Huệ

 • Đặng Minh Huệ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 218
 • Thời gian đọc: 2845 phút
 • Số kim cương: 963 img
Nguyễn Diệu Anh

 • Nguyễn Diệu Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 214
 • Thời gian đọc: 2253 phút
 • Số kim cương: 982 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 02 K04

Đoàn Minh Giang

 • Đoàn Minh Giang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 110
 • Thời gian đọc: 1141 phút
 • Số kim cương: 424 img
Lê Tiểu Vũ

 • Lê Tiểu Vũ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 131
 • Thời gian đọc: 946 phút
 • Số kim cương: 291 img
Nguyễn Trà My

 • Nguyễn Trà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 130
 • Thời gian đọc: 887 phút
 • Số kim cương: 306 img
Đoàn Duy Bình

 • Đoàn Duy Bình
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 76
 • Thời gian đọc: 677 phút
 • Số kim cương: 278 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 02 K04

Nguyễn Anh Tú

 • Nguyễn Anh Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 39Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 18
 • Thời gian đọc: 177 phút
 • Số kim cương: 57 img
Lê Tiểu Vũ

 • Lê Tiểu Vũ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 131
 • Thời gian đọc: 946 phút
 • Số kim cương: 291 img
Nguyễn Trà My

 • Nguyễn Trà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 130
 • Thời gian đọc: 887 phút
 • Số kim cương: 306 img
Tạ Minh Nhật

 • Tạ Minh Nhật
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 76
 • Thời gian đọc: 448 phút
 • Số kim cương: 1 img
Đặng Minh Huệ

 • Đặng Minh Huệ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 218
 • Thời gian đọc: 2845 phút
 • Số kim cương: 963 img
Nguyễn Diệu Anh

 • Nguyễn Diệu Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 214
 • Thời gian đọc: 2253 phút
 • Số kim cương: 982 img
Đoàn Minh Giang

 • Đoàn Minh Giang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 110
 • Thời gian đọc: 1141 phút
 • Số kim cương: 424 img
Đoàn Duy Bình

 • Đoàn Duy Bình
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 76
 • Thời gian đọc: 677 phút
 • Số kim cương: 278 img
Trương Xuân Bách

 • Trương Xuân Bách
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 132
 • Thời gian đọc: 546 phút
 • Số kim cương: 1 img
Phùng Đỗ Ngân Khánh

 • Phùng Đỗ Ngân Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 186
 • Thời gian đọc: 2853 phút
 • Số kim cương: 786 img
zalo Messenger