Lớp đọc sách 365 Level 03 k01

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 Level 03 k01

Nguyễn Tiến Đức

 • Nguyễn Tiến Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 169
 • Thời gian đọc: 2014 phút
 • Số kim cương: 301 img
Trần Hà Phong

 • Trần Hà Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để toả sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 140
 • Thời gian đọc: 1797 phút
 • Số kim cương: 405 img
Trần Tùng Lâm

 • Trần Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 132
 • Thời gian đọc: 1409 phút
 • Số kim cương: 274 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 Level 03 k01

Nguyễn Anh Khoa

 • Nguyễn Anh Khoa
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 154
 • Thời gian đọc: 1236 phút
 • Số kim cương: 136 img
Nguyễn Thị Quỳnh Thư

 • Nguyễn Thị Quỳnh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 129
 • Thời gian đọc: 1039 phút
 • Số kim cương: 169 img
Trần Minh Quân

 • Trần Minh Quân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 147
 • Thời gian đọc: 1029 phút
 • Số kim cương: 265 img
Phùng Gia Minh

 • Phùng Gia Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 170
 • Thời gian đọc: 819 phút
 • Số kim cương: 229 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 Level 03 k01

Nguyễn Anh Khoa

 • Nguyễn Anh Khoa
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 154
 • Thời gian đọc: 1236 phút
 • Số kim cương: 136 img
Trương Việt Anh

 • Trương Việt Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 3
 • Thời gian đọc: 9 phút
 • Số kim cương: 3 img
Bùi Trần Anh Thư

 • Bùi Trần Anh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 109
 • Thời gian đọc: 500 phút
 • Số kim cương: 162 img
Nguyễn Trung Quốc

 • Nguyễn Trung Quốc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 43
 • Thời gian đọc: 172 phút
 • Số kim cương: 77 img
Phạm Việt Trung

 • Phạm Việt Trung
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 1
 • Thời gian đọc: 3 phút
 • Số kim cương: 36 img
Phan Thị Như Ngọc

 • Phan Thị Như Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 59
 • Thời gian đọc: 443 phút
 • Số kim cương: 118 img
Trần Hà Phong

 • Trần Hà Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để toả sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 140
 • Thời gian đọc: 1797 phút
 • Số kim cương: 405 img
Trần Tùng Lâm

 • Trần Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 132
 • Thời gian đọc: 1409 phút
 • Số kim cương: 274 img
Nguyễn Văn Thịnh

 • Nguyễn Văn Thịnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 198
 • Thời gian đọc: 706 phút
 • Số kim cương: 217 img
Phùng Gia Minh

 • Phùng Gia Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 170
 • Thời gian đọc: 819 phút
 • Số kim cương: 229 img
Nguyễn Thành Đông

 • Nguyễn Thành Đông
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 49
 • Thời gian đọc: 282 phút
 • Số kim cương: 50 img
Giáp Thị Minh Hằng

 • Giáp Thị Minh Hằng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 10
 • Thời gian đọc: 23 phút
 • Số kim cương: 21 img
Nguyễn Thị Quỳnh Thư

 • Nguyễn Thị Quỳnh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 129
 • Thời gian đọc: 1039 phút
 • Số kim cương: 169 img
Đoàn Phương Anh

 • Đoàn Phương Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 47
 • Thời gian đọc: 518 phút
 • Số kim cương: 110 img
Nguyễn Tiến Đức

 • Nguyễn Tiến Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 169
 • Thời gian đọc: 2014 phút
 • Số kim cương: 301 img
Trần Minh Đức

 • Trần Minh Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 22
 • Thời gian đọc: 156 phút
 • Số kim cương: 48 img
Trần Minh Quân

 • Trần Minh Quân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 147
 • Thời gian đọc: 1029 phút
 • Số kim cương: 265 img
Phạm Phúc Bình

 • Phạm Phúc Bình
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 135
 • Thời gian đọc: 770 phút
 • Số kim cương: 113 img
Nguyễn Trung Duy

 • Nguyễn Trung Duy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 39
 • Thời gian đọc: 212 phút
 • Số kim cương: 68 img
Nguyễn Văn Tuấn Tú

 • Nguyễn Văn Tuấn Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 110
 • Thời gian đọc: 506 phút
 • Số kim cương: 131 img
Nguyễn Trà My

 • Nguyễn Trà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 40
 • Thời gian đọc: 179 phút
 • Số kim cương: 66 img
zalo Messenger