Lớp đọc sách 365 Level 03 k01

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 Level 03 k01

Nguyễn Tiến Đức

 • Nguyễn Tiến Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 93
 • Thời gian đọc: 1300 phút
 • Số kim cương: 218 img
Trần Hà Phong

 • Trần Hà Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để toả sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 62
 • Thời gian đọc: 1038 phút
 • Số kim cương: 294 img
Nguyễn Anh Khoa

 • Nguyễn Anh Khoa
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 108
 • Thời gian đọc: 970 phút
 • Số kim cương: 108 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 Level 03 k01

Nguyễn Thị Quỳnh Thư

 • Nguyễn Thị Quỳnh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 74
 • Thời gian đọc: 681 phút
 • Số kim cương: 133 img
Trần Tùng Lâm

 • Trần Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 54
 • Thời gian đọc: 609 phút
 • Số kim cương: 165 img
Trần Minh Quân

 • Trần Minh Quân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 53
 • Thời gian đọc: 527 phút
 • Số kim cương: 211 img
Đoàn Phương Anh

 • Đoàn Phương Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 44
 • Thời gian đọc: 501 phút
 • Số kim cương: 108 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 Level 03 k01

Nguyễn Anh Khoa

 • Nguyễn Anh Khoa
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 108
 • Thời gian đọc: 970 phút
 • Số kim cương: 108 img
Trương Việt Anh

 • Trương Việt Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 0
 • Thời gian đọc: 0 phút
 • Số kim cương: 0 img
Bùi Trần Anh Thư

 • Bùi Trần Anh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 90
 • Thời gian đọc: 435 phút
 • Số kim cương: 148 img
Nguyễn Trung Quốc

 • Nguyễn Trung Quốc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 15
 • Thời gian đọc: 45 phút
 • Số kim cương: 65 img
Phạm Việt Trung

 • Phạm Việt Trung
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 1
 • Thời gian đọc: 3 phút
 • Số kim cương: 36 img
Phan Thị Như Ngọc

 • Phan Thị Như Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 24
 • Thời gian đọc: 176 phút
 • Số kim cương: 83 img
Trần Hà Phong

 • Trần Hà Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để toả sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 62
 • Thời gian đọc: 1038 phút
 • Số kim cương: 294 img
Trần Tùng Lâm

 • Trần Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 54
 • Thời gian đọc: 609 phút
 • Số kim cương: 165 img
Nguyễn Văn Thịnh

 • Nguyễn Văn Thịnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 121
 • Thời gian đọc: 467 phút
 • Số kim cương: 131 img
Phùng Gia Minh

 • Phùng Gia Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 59
 • Thời gian đọc: 381 phút
 • Số kim cương: 174 img
Nguyễn Thành Đông

 • Nguyễn Thành Đông
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 30
 • Thời gian đọc: 184 phút
 • Số kim cương: 33 img
Giáp Thị Minh Hằng

 • Giáp Thị Minh Hằng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 9
 • Thời gian đọc: 20 phút
 • Số kim cương: 21 img
Nguyễn Thị Quỳnh Thư

 • Nguyễn Thị Quỳnh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 74
 • Thời gian đọc: 681 phút
 • Số kim cương: 133 img
Đoàn Phương Anh

 • Đoàn Phương Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 44
 • Thời gian đọc: 501 phút
 • Số kim cương: 108 img
Nguyễn Tiến Đức

 • Nguyễn Tiến Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 93
 • Thời gian đọc: 1300 phút
 • Số kim cương: 218 img
Trần Minh Đức

 • Trần Minh Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 22
 • Thời gian đọc: 156 phút
 • Số kim cương: 48 img
Trần Minh Quân

 • Trần Minh Quân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 53
 • Thời gian đọc: 527 phút
 • Số kim cương: 211 img
Phạm Phúc Bình

 • Phạm Phúc Bình
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 72
 • Thời gian đọc: 416 phút
 • Số kim cương: 76 img
Nguyễn Trung Duy

 • Nguyễn Trung Duy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 11
 • Thời gian đọc: 38 phút
 • Số kim cương: 52 img
Nguyễn Văn Tuấn Tú

 • Nguyễn Văn Tuấn Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 3 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 27
 • Thời gian đọc: 110 phút
 • Số kim cương: 91 img
Nguyễn Trà My

 • Nguyễn Trà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 - K01 - Cam kết để tỏa sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 10
 • Thời gian đọc: 42 phút
 • Số kim cương: 52 img
zalo Messenger