Lớp Đọc sách 365 TN01

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp Đọc sách 365 TN01

Nguyễn Đình Vương

 • Nguyễn Đình Vương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 20
 • Thời gian đọc: 1835 phút
 • Số kim cương: 442 img
Lê Ngọc Lương

 • Lê Ngọc Lương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 16
 • Thời gian đọc: 1117 phút
 • Số kim cương: 264 img
Trương Minh Nhật

 • Trương Minh Nhật
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 14
 • Thời gian đọc: 980 phút
 • Số kim cương: 242 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp Đọc sách 365 TN01

Đặng Quỳnh Trang

 • Đặng Quỳnh Trang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 12
 • Thời gian đọc: 104 phút
 • Số kim cương: 50 img
Đỗ Bảo Lâm

 • Đỗ Bảo Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 93 phút
 • Số kim cương: 55 img
Trương Minh Ngọc

 • Trương Minh Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 9
 • Thời gian đọc: 84 phút
 • Số kim cương: 55 img
Đỗ Thành Đạt

 • Đỗ Thành Đạt
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 17
 • Thời gian đọc: 64 phút
 • Số kim cương: 54 img

Danh sách Lớp Đọc sách 365 TN01

Đỗ Bảo Lâm

 • Đỗ Bảo Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 93 phút
 • Số kim cương: 55 img
Nguyễn Minh Nhật

 • Nguyễn Minh Nhật
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 44 phút
 • Số kim cương: 36 img
Nguyễn Minh Quang

 • Nguyễn Minh Quang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 41 phút
 • Số kim cương: 38 img
Đặng Quỳnh Trang

 • Đặng Quỳnh Trang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 12
 • Thời gian đọc: 104 phút
 • Số kim cương: 50 img
Nguyễn Đình Vương

 • Nguyễn Đình Vương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 20
 • Thời gian đọc: 1835 phút
 • Số kim cương: 442 img
Trương Minh Ngọc

 • Trương Minh Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 9
 • Thời gian đọc: 84 phút
 • Số kim cương: 55 img
Nguyễn Phương Ngân

 • Nguyễn Phương Ngân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 8
 • Thời gian đọc: 24 phút
 • Số kim cương: 23 img
Đỗ Thành Đạt

 • Đỗ Thành Đạt
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 17
 • Thời gian đọc: 64 phút
 • Số kim cương: 54 img
Lê Ngọc Lương

 • Lê Ngọc Lương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 16
 • Thời gian đọc: 1117 phút
 • Số kim cương: 264 img
Trương Minh Nhật

 • Trương Minh Nhật
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 14
 • Thời gian đọc: 980 phút
 • Số kim cương: 242 img
zalo Messenger