Lớp đọc sách 365 level 01 K12 Online

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K12 Online

Phạm Minh Phương

 • Phạm Minh Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K12 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 165
 • Thời gian đọc: 1360 phút
 • Số kim cương: 1266 img
Nguyễn Đức Minh

 • Nguyễn Đức Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K12 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 154
 • Thời gian đọc: 667 phút
 • Số kim cương: 555 img
Trần Cẩm Tú

 • Trần Cẩm Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K12 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 137
 • Thời gian đọc: 603 phút
 • Số kim cương: 723 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K12 Online

Võ An Nhi

 • Võ An Nhi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K12 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 86
 • Thời gian đọc: 381 phút
 • Số kim cương: 414 img
Nguyễn Bảo Khánh

 • Nguyễn Bảo Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K12 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 82
 • Thời gian đọc: 322 phút
 • Số kim cương: 320 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K12 Online

Trần Cẩm Tú

 • Trần Cẩm Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K12 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 137
 • Thời gian đọc: 603 phút
 • Số kim cương: 723 img
Phạm Minh Phương

 • Phạm Minh Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K12 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 165
 • Thời gian đọc: 1360 phút
 • Số kim cương: 1266 img
Nguyễn Đức Minh

 • Nguyễn Đức Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K12 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 154
 • Thời gian đọc: 667 phút
 • Số kim cương: 555 img
Võ An Nhi

 • Võ An Nhi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K12 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 86
 • Thời gian đọc: 381 phút
 • Số kim cương: 414 img
Nguyễn Bảo Khánh

 • Nguyễn Bảo Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K12 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 82
 • Thời gian đọc: 322 phút
 • Số kim cương: 320 img
zalo Messenger