Lớp đọc sách 365 level 01 K01

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K01

Lường Khôi Nguyên

 • Lường Khôi Nguyên
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 503
 • Thời gian đọc: 9469 phút
 • Số kim cương: 883 img
Trần Hà Phong

 • Trần Hà Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 456
 • Thời gian đọc: 9061 phút
 • Số kim cương: 225 img
Vũ Minh Khang

 • Vũ Minh Khang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 449
 • Thời gian đọc: 8161 phút
 • Số kim cương: 1550 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K01

Phùng Gia Minh

 • Phùng Gia Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 468
 • Thời gian đọc: 5367 phút
 • Số kim cương: 27 img
Trần Tùng Lâm

 • Trần Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 316
 • Thời gian đọc: 4831 phút
 • Số kim cương: 477 img
Nguyễn Gia Khánh

 • Nguyễn Gia Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 388
 • Thời gian đọc: 4747 phút
 • Số kim cương: 264 img
Phạm Hoàng Bảo Châu

 • Phạm Hoàng Bảo Châu
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 279
 • Thời gian đọc: 3723 phút
 • Số kim cương: 399 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K01

Phùng Gia Minh

 • Phùng Gia Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 468
 • Thời gian đọc: 5367 phút
 • Số kim cương: 27 img
Lường Khôi Nguyên

 • Lường Khôi Nguyên
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 503
 • Thời gian đọc: 9469 phút
 • Số kim cương: 883 img
Vũ Minh Khang

 • Vũ Minh Khang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 449
 • Thời gian đọc: 8161 phút
 • Số kim cương: 1550 img
Nguyễn Lâm Hân

 • Nguyễn Lâm Hân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 304
 • Thời gian đọc: 2269 phút
 • Số kim cương: 371 img
Hồ Diệu Anh

 • Hồ Diệu Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 122
 • Thời gian đọc: 1404 phút
 • Số kim cương: 184 img
Trần Tùng Lâm

 • Trần Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 316
 • Thời gian đọc: 4831 phút
 • Số kim cương: 477 img
Lê Thị Lan Phương

 • Lê Thị Lan Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 99
 • Thời gian đọc: 2158 phút
 • Số kim cương: 38 img
Mai Gia Hân

 • Mai Gia Hân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 244
 • Thời gian đọc: 3064 phút
 • Số kim cương: 70 img
Phạm Hoàng Bảo Châu

 • Phạm Hoàng Bảo Châu
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 279
 • Thời gian đọc: 3723 phút
 • Số kim cương: 399 img
Phùng Phương Anh

 • Phùng Phương Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 270
 • Thời gian đọc: 2133 phút
 • Số kim cương: 0 img
Nguyễn Văn Thịnh

 • Nguyễn Văn Thịnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 413
 • Thời gian đọc: 2122 phút
 • Số kim cương: 62 img
Nguyễn Gia Khánh

 • Nguyễn Gia Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 388
 • Thời gian đọc: 4747 phút
 • Số kim cương: 264 img
Trần Diệu Linh

 • Trần Diệu Linh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 271
 • Thời gian đọc: 2122 phút
 • Số kim cương: 157 img
Trần Hà Phong

 • Trần Hà Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K01
 • Số ngày đọc liên tiếp: 456
 • Thời gian đọc: 9061 phút
 • Số kim cương: 225 img
zalo Messenger