Lớp đọc sách 365 K3

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 K3

Lê Nguyễn Bảo Anh

 • Lê Nguyễn Bảo Anh
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K3
 • Số ngày đọc liên tiếp: 179
 • Thời gian đọc: 5771 phút
 • Số kim cương: 610 img
Phùng Mai Trang

 • Phùng Mai Trang
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 152
 • Thời gian đọc: 3603 phút
 • Số kim cương: 194 img
Phùng Diễm Phương

 • Phùng Diễm Phương
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 62
 • Thời gian đọc: 2355 phút
 • Số kim cương: 206 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 K3

Nguyễn Minh Thư

 • Nguyễn Minh Thư
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K3
 • Số ngày đọc liên tiếp: 127
 • Thời gian đọc: 2263 phút
 • Số kim cương: 8 img
Nguyễn Thành Đông

 • Nguyễn Thành Đông
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 174
 • Thời gian đọc: 2192 phút
 • Số kim cương: 143 img
Nguyễn Tùng Lâm

 • Nguyễn Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 201
 • Thời gian đọc: 2150 phút
 • Số kim cương: 195 img
Nguyễn Anh Quân

 • Nguyễn Anh Quân
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 261
 • Thời gian đọc: 1731 phút
 • Số kim cương: 382 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 K3

Phùng Mai Trang

 • Phùng Mai Trang
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 152
 • Thời gian đọc: 3603 phút
 • Số kim cương: 194 img
Lê Nguyễn Bảo Anh

 • Lê Nguyễn Bảo Anh
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K3
 • Số ngày đọc liên tiếp: 179
 • Thời gian đọc: 5771 phút
 • Số kim cương: 610 img
Phạm Nhật Phương

 • Phạm Nhật Phương
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 85
 • Thời gian đọc: 842 phút
 • Số kim cương: 87 img
Nguyễn Tùng Lâm

 • Nguyễn Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 201
 • Thời gian đọc: 2150 phút
 • Số kim cương: 195 img
Nguyễn Khánh Hằng

 • Nguyễn Khánh Hằng
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 144
 • Thời gian đọc: 1407 phút
 • Số kim cương: 4 img
Nguyễn Anh Quân

 • Nguyễn Anh Quân
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 261
 • Thời gian đọc: 1731 phút
 • Số kim cương: 382 img
Phùng Quang Hải (Ben)

 • Phùng Quang Hải (Ben)
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K3
 • Số ngày đọc liên tiếp: 145
 • Thời gian đọc: 897 phút
 • Số kim cương: 84 img
Nguyễn Khánh Chi

 • Nguyễn Khánh Chi
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K3
 • Số ngày đọc liên tiếp: 172
 • Thời gian đọc: 443 phút
 • Số kim cương: 14 img
Nguyễn Minh Thư

 • Nguyễn Minh Thư
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K3
 • Số ngày đọc liên tiếp: 127
 • Thời gian đọc: 2263 phút
 • Số kim cương: 8 img
Lê Thị Giang

 • Lê Thị Giang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 95
 • Thời gian đọc: 1417 phút
 • Số kim cương: 223 img
Phùng Diễm Phương

 • Phùng Diễm Phương
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 62
 • Thời gian đọc: 2355 phút
 • Số kim cương: 206 img
Nguyễn Thành Đông

 • Nguyễn Thành Đông
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 174
 • Thời gian đọc: 2192 phút
 • Số kim cương: 143 img
zalo Messenger